Điều Khoản Sử Dụng

Những quy định dưới đây ràng buộc Bạn khi sử dụng Dịch vụ tại https://w88casino.co/

Trong Điều khoản này, “Bạn” hoặc “Người dùng” được hiểu là những người sử dụng Dịch vụ. Vui lòng đọc kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này để tham khảo.

1. Quy định chung

 • Khi truy cập trang web và sử dụng dịch vụ của W88Casino, Quý khách đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật có liên quan.
 • Các chính sách này được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, và không hạn chế quyền của chúng tôi trong việc đáp ứng các yêu cầu từ chính quyền, tòa án hoặc cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Quý khách hoặc thông tin chúng tôi nhận được từ việc sử dụng dịch vụ của Quý khách.

2. Từ chối bảo đảm

 • Trang web và các dịch vụ được cung cấp theo nguyên tắc không bảo đảm, trên cơ sở dịch vụ hiện có. Chúng tôi không bảo đảm rằng các tính năng hoặc dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của Quý khách, hoặc không bị gián đoạn hoặc lỗi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất dữ liệu, thiệt hại hoặc vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, bao gồm thông tin, dữ liệu, nội dung “Nội dung” được lưu trữ, tải lên hoặc truyền qua dịch vụ của chúng tôi. Quý khách đồng ý sử dụng dịch vụ với mọi rủi ro.

3. Thay đổi Điều khoản Sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này mà không cần thông báo trước. Các thay đổi này có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên website W88Casino.Co

4. Quy định sử dụng dịch vụ

Bên cạnh việc ký hợp đồng dịch vụ theo mẫu do chúng tôi cung cấp, Quý khách còn phải tuân thủ các điều kiện sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

 • Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Giải quyết các tranh chấp trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

5. Quy định về đăng ký, sử dụng tài khoản và thanh toán phí dịch vụ

 • Dịch vụ được cung cấp trực tuyến thông qua trang web của chúng tôi.
 • Quý khách xác nhận và đồng ý tuân thủ các quy định về đăng ký tài khoản, phương thức tính phí và thanh toán chi phí đăng tải trên trang web. Khi xác nhận hoàn thành thủ tục đăng ký tài khoản, Quý khách đồng ý bị ràng buộc thực hiện đối với các quy định này khi sử dụng dịch vụ.
 • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các quy định này để hoàn thiện dịch vụ và đảm bảo lợi ích của chúng tôi. Những thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web. Nếu tiếp tục sử dụng dịch vụ sau đó, Quý khách đồng ý với những thay đổi đó.

6. Giới hạn trách nhiệm

 • Quý khách đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, chi phí, tổn thất, phán quyết hoặc phí tổn nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Quý khách.
 • Chúng tôi có quyền, với chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ trong các vấn đề nêu trên, tùy thuộc vào sự bồi thường của Quý khách.

7. Bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

 • Các dịch vụ và tất cả các phần mềm, thành phần, sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ liên quan được bảo vệ theo luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu khác do chúng tôi hoặc bên thứ ba sở hữu.
 • Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Quý khách làm tương tự. Quý khách không được tải lên, sao chép, đăng tải, truyền tải hoặc trình bày bất kỳ thành phần nào xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập của người bị nghi ngờ vi phạm.

8. Điều khoản khác

8.1. Luật điều chỉnh

Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào là bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được thì điều khoản đó vẫn có hiệu lực, và các điều khoản còn lại vẫn được thực thi.

8.2. Chấm dứt

 • Quý khách có thể chấm dứt Điều khoản Sử dụng này bằng cách ngừng sử dụng dịch vụ.
 • Chúng tôi có thể chấm dứt Điều khoản Sử dụng này mà không cần thông báo trước.

8.3. Liên hệ

Nếu có thắc mắc hoặc mâu thuẫn nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại Hotline. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề nhanh chóng và hợp lý.

Tin Tức Mới

© Copyright 2024 W88 Casino
Powered by WordPress | Mercury Theme